Privacy statement

Uw persoonsgegevens

Tijdens uw bezoek aan deze website kan EUclaim persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om uw gegevens) als indirect. EUclaim zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit privacy statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. EUclaim houdt alleen die persoonsgegevens bij die zij nodig heeft om u op de hoogte te houden van de service van EUclaim, u van dienst te kunnen zijn met betrekking tot uw claim, om u op de hoogte te houden van uw rechten, voor het bijhouden van webstatistieken en om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten. De wettelijke bepalingen zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden door EUclaim nageleefd.

Cookies

EUclaim kan informatie over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, de bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. EUclaim gebruikt cookies om informatie te verzamelen en te analyseren met betrekking tot het gebruik van deze website. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst door onze server. U kunt er voor kiezen of u al dan niet gebruik wenst te maken van cookies door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie zal het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker maken. EUclaim verbindt zich de via de cookies verkregen informatie niet op een individuele basis te gebruiken.

Aanmeldingsformulieren

De EUclaim aanmeldingsformulieren, waarmee de diensten worden aangevraagd, vragen informatie, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummers. In het geval u gebruik wilt maken van onze diensten, zal worden gevraagd de hiervoor vereiste gegevens te verstrekken. EUclaim draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Links naar derden

Deze website bevat links naar andere internetsites die geen onderdeel zijn van EUclaim. Wij zijn niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze andere internetsites omgaan met de privacy van bezoekers, noch voor het plaatsen van cookies door deze andere internetsites.

Opslag van uw gegevens

Uw gegevens worden zorgvuldig opgeslagen in een klantenbestand met inachtneming van de van toepassing zijnde privacywetgeving.

Beveiliging

EUclaim garandeert de nodige maatregelen te treffen omtrent bescherming van de verzamelde persoonsgegevens conform de van toepassing zijnde privacywetgeving.

Bewaartermijn

De door EUclaim verzamelde persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en  gebruikt. De bewaartermijn voor de verzamelde gegevens van afgesloten dossiers en/of claims zal worden vastgesteld op 24 maanden.

Wijzigen

EUclaim zal naar aanleiding van een verzoek van een gebruiker zijn gegevens uit de database verwijderen, mits de gebruiker heeft voldaan aan zijn (financiële) verplichtingen. Tevens kan de gebruiker online via zijn persoonlijke account of per e-mail (info@euclaim.nl) zijn gegevens (laten) aanpassen en (laten) wijzigen. Op verzoek van de gebruiker verstrekt EUclaim een overzicht van de gegevens die over de gebruiker bij EUclaim bekend zijn.

Wetgeving en bescherming

EUclaim kan uw informatie verzamelen, gebruiken, bewaren en/of delen als EUclaim van mening is dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is:

  1. Op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving, in juridische procedures of op overheidsverzoeken;
  2. om de door EUclaim gehanteerde en eventueel andere toepasselijke voorwaarden en beleidsregels te handhaven, hieronder begrepen het onderzoeken van mogelijke schendingen;
  3. om fraude en andere illegale activiteiten, beveiligings- of technische problemen op te sporen, te onderzoeken, te voorkomen en te bestrijden; en
  4. om de rechten, eigendommen en veiligheid van onze gebruikers, EUclaim en derde(n) te beschermen.

Wettelijke bepalingen omtrent privacy, zoals onder andere vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door EUclaim nageleefd.

Indien u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u contact met ons opnemen via info@euclaim.nl.

Vragen? Chat of bel