Luchthaven vertraging

Privacy statement

In dit privacy statement wordt uiteengezet welke informatie EUclaim van u nodig heeft, waarvoor EUclaim dit verwerkt, op welke wijze EUclaim dit doet en hoe deze informatie wordt bewaard.

Uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan

Onder persoonsgegevens wordt verstaan; e-mailadres, IP-adres, device ID, voor- en achternaam, documentnummer identiteitsbewijs, adresgegevens, geboortedatum, boekingsgegevens, telefoonnummer en bankgegevens. EUclaim verzamelt zowel direct (via een verzoek om uw gegevens) als indirect persoonsgegevens.

Tijdens uw bezoek aan de website zal EUclaim enkel uw IP-adres en device ID verwerken.
Wanneer u de claimcalculator gebruikt om advies omtrent uw vlucht op te vragen, zal EUclaim naast uw IP-adres en device ID eveneens uw e-mailadres verwerken.
Wanneer u een claim indient, zal EUclaim uw e-mailadres, IP-adres, device ID, voor- en achternaam, documentnummer identiteitsbewijs, adresgegevens, geboortedatum, boekingsgegevens, telefoonnummer en bankgegevens verwerken.

EUclaim verzamelt en verwerkt enkel die persoonsgegevens die zij nodig heeft. Onder verwerking in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR) wordt verstaan; elke handeling met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, bewaren en verstrekken door middel van doorzending.

IP-adressen, device ID en sessie-cookies worden o.a. verzameld zodat EUclaim historische en statistische informatie over het gebruik van de website kan verzamelen.
Uw naam is nodig om u te kunnen identificeren, u op een juiste manier aan te spreken en een juiste aanhef te gebruiken in directe communicatie met u.
Uw boekingsgegevens zijn van belang om te bepalen of u recht heeft op een financiële compensatie evenals voor het indienen van de claim bij de luchtvaartmaatschappij.
Een (werkend) e-mailadres wordt gevraagd zodat u op de hoogte gehouden kan worden van de service van EUclaim en haar gelieerde vennootschappen, de voortgang van het afhandelen van uw claim en om u te informeren omtrent uw (toekomstige) rechten.
EUclaim heeft uw adresgegevens nodig om met u (indien nodig) te corresponderen omtrent de afhandeling van uw claim evenals voor het opstellen van een dagvaarding dan wel small claims procedure.
Een (werkend) telefoonnummer wordt gevraagd om contact met u op te kunnen nemen aangaande de afhandeling van uw claim.
Een identiteitsbewijs en geboortedatum is noodzakelijk zodat de luchtvaartmaatschappij, EUclaim evenals de rechtbank uw identiteit kunnen verifiëren. Tot slot wordt er gevraagd om uw bankgegevens zodat de financiële compensatie, in geval van het succesvol afronden van de claim, aan u kan worden uitbetaald.

Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan derde(n), zoals de luchtvaartmaatschappij, een deurwaarder, (andere) juridische dienstverlener en de rechtbank, indien dit strikt noodzakelijk is voor het succesvol afronden van uw claim.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Consumentenbond indien u de claim via hun site heeft ingediend. Uw gegevens zullen worden doorgegeven met het doel om u korting te verlenen. Indien u hier specifiek toestemming voor geeft, kan de consumentenbond uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden.

Wanneer uw gegevens dienen te worden uitgewisseld met een andere derde(n) dan hiervoor genoemd, zal hiervoor altijd om uw toestemming worden gevraagd. Indien noodzakelijk zullen uw gegevens worden verwerkt in het kader van een wettelijke verplichting.
De wettelijke bepalingen zoals vastgelegd in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR) worden door EUclaim nageleefd.

Wetgeving en bescherming

EUclaim kan uw informatie bovendien verzamelen, gebruiken, bewaren en/of delen indien EUclaim van mening is dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is;

  • op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving, in juridische procedures of op overheidsverzoeken;
  • om de door EUclaim gehanteerde en eventueel andere toepasselijke voorwaarden en beleidsregels te handhaven, hieronder begrepen het onderzoeken van mogelijke schendingen;
  • om fraude en andere illegale activiteiten, beveiligings- of technische problemen op te sporen, te onderzoeken, te voorkomen en te bestrijden; en
  • om de rechten, eigendommen en veiligheid van onze gebruikers, EUclaim en derde(n) te beschermen.

Uw identiteitsbewijs

EUclaim vraagt zoals reeds aangegeven om een identiteitsbewijs. Wij vragen (onder andere) om een dergelijk document zodat de luchtvaartmaatschappij de handtekening op de door u ondertekende volmacht kan verifiëren met de handtekening op uw legitimatiebewijs. In een juridische procedure hebben wij tevens uw volledige naam en geboortedatum op uw legitimatiebewijs nodig als bewijs voor de rechtbank. Uw BSN-nummer en pasfoto zijn niet vereist. Deze kunt u dan ook afdekken. Indien u deze niet afdekt, zal EUclaim dit doen. U kunt hiervoor ook gebruik maken van de Kopie ID app van de overheid.

U bent niet verplicht een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen, maar let op: zonder dit document zijn wij mogelijk genoodzaakt uw dossier te sluiten. Hiervoor kunnen wij kosten in rekening brengen, zie hiervoor de algemene voorwaarden van EUclaim.

Opslag van uw gegevens

Als u bij ons een claim indient zullen wij voor u een (persoonlijk) online dossier aanmaken. In dit dossier zullen wij uw gegevens opslaan. Dit dossier bewaren wij op een beveiligde server. Alles wat u op een later tijdstip per e-mail of per post toestuurt, wordt door ons toegevoegd aan dit dossier.

Alle informatie die u aanlevert via de website wordt bovendien versleuteld verstuurd middels een beveiligde verbinding (HTTPS). Hiermee voldoen wij aan de wettelijke vereisten. Daarnaast confirmeert EUclaim zich aan de ISO 27001 en ISO 27002. Tevens worden de servers van EUclaim 24 uur per dag gemonitord door Fox-IT.

Alleen werknemers die hiervoor geautoriseerd zijn, hebben toegang tot uw dossier. Deze betreffende werknemers zijn allen gebonden aan een geheimhoudingsplicht en op deze geheimhoudingsplicht wordt toezicht gehouden door het management van EUclaim.

De volgende gegevens zullen wij delen met de luchtvaartmaatschappij; uw naam, geboortedatum, adresgegevens, (geanonimiseerd) identiteitsbewijs en boekingsinformatie. In uitzonderlijke gevallen worden ook het documentnummer van uw identiteitsbewijs en uw bankgegevens gedeeld.

EUclaim verkoopt uw persoonsgegevens nooit aan (een) derde(n).

Cookies

EUclaim verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van deze website. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u hier.

Links naar derden

Deze website bevat links naar andere internetsites die geen onderdeel zijn van EUclaim. EUclaim is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites evenals de wijze waarop deze websites omgaan met de privacy van bezoekers, noch voor het plaatsen van cookies door deze andere websites.

Bewaartermijn

De door EUclaim verzamelde persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en gebruikt. De bewaartermijn voor de verzamelde gegevens van afgesloten dossiers en/of claims is vastgesteld op 24 maanden.

Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens

Op uw verzoek verstrekt EUclaim een overzicht van de gegevens die over u bij EUclaim bekend zijn. Hiervoor dient een e-mail te worden gestuurd naar info@euclaim.nl.
Tevens kan u online via uw online dossier of per e-mail uw gegevens (laten) aanpassen en (laten) wijzigen.
EUclaim zal naar aanleiding van uw verzoek gegevens uit de database verwijderen, mits u heeft voldaan aan uw (financiële) verplichtingen.

Wijzigen privacy statement

Het kan voorkomen dat EUclaim dit privacy statement in de toekomst zal uitbreiden of wijzigen. Belangrijke en/of ingrijpende wijzigingen zullen op een duidelijke manier worden gecommuniceerd. Houd voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina in de gaten. De meest recente versie is van 5 februari 2018.

Indien u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u contact met ons opnemen via info@euclaim.nl.

Vragen? Chat of bel
Waren er problemen met uw vlucht? Check uw vergoeding