Algemene voorwaarden

EUclaim heeft Algemene Voorwaarden opgesteld. De Algemene Voorwaarden kunt u op deze pagina lezen, downloaden, opslaan en printen.

Download Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 2016.2

Artikel 1: Definities

1. Claim: vordering van een claimer op basis van Verordening 261/2004, Verordening 889/2002 dan wel het Verdrag tot brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer van 1999 (het Verdrag van Montréal). Deze vorderingen kunnen zowel gezamenlijk als afzonderlijk van elkaar worden ingediend.
2. Claimer: ieder natuurlijk persoon, zoals door de opdrachtgever opgegeven, die aanspraak maakt op een claim.
3. Debiteur: diegene die een schuld heeft aan de opdrachtgever.
4. Divisie: gedeelte van EUclaim dat in een specifiek land activiteiten verricht en gevestigd is. EUclaim heeft thans een divisie in Nederland, Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk.
5. EUclaim: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EUclaim B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem.
6. EUclaim.nl: internetsite van EUclaim die luchtvaartpassagiers verschillende mogelijkheden biedt om hun rechten, gebaseerd op Verordening 261/2004, Verordening 889/2002 en/of het Verdrag van Montréal, te incasseren.
7. FOP: flight observation pack inhoudende (indien beschikbaar) relevante vlucht-, luchthaven-, pers- en weergegevens voor een specifieke vlucht op een specifieke dag.
8. ‘No cure, no pay-tarief’: kosten voor de opdrachtgever en/of claimer(s) die afhankelijk zijn van het behaalde resultaat. Indien er geen positief resultaat wordt behaald, zijn er in beginsel geen kosten verbonden aan de diensten welke op basis van no cure, no pay zijn verricht. Hiervan is enkel sprake indien dit uitdrukkelijk is aangegeven.
9. Opdrachtgever: ieder natuurlijk persoon en/of rechtspersoon, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en/of erfgename(n) die met EUclaim een overeenkomst heeft gesloten dan wel aan haar een opdracht heeft verstrekt, namens de door hem opgegeven claimer(s). De opdrachtgever betreft eveneens de contactpersoon.
10. Overeenkomst: de overeenkomst tot welke de opdrachtgever zich verbindt na acceptatie van deze algemene voorwaarden.
11. Refunddesk: handelsnaam van EUclaim. Via deze dienst kan een claim bij EUclaim worden ingediend.
12. Refunddesk.nl: internetsite van EUclaim die luchtvaartpassagiers verschillende mogelijkheden biedt om hun rechten, gebaseerd op Verordening 261/2004, Verordening 889/2002 en/of het Verdrag van Montréal, te incasseren.
13. Vluchtvertraging: handelsnaam van EUclaim. Via deze dienst kan een claim bij EUclaim worden ingediend.
14. Vluchtvertraging.nl: internetsite van EUclaim die luchtvaartpassagiers verschillende mogelijkheden biedt om hun rechten, gebaseerd op Verordening 261/2004, Verordening 889/2002 en/of het Verdrag van Montréal, te incasseren.

Artikel 2: Algemeen

1. Wanneer er in deze algemene voorwaarden ‘EUclaim’ vermeld staat, kan daar eveneens ‘Refunddesk’ en/of Vluchtvertraging’ worden ingelezen. Het voorgaande betekent dat deze algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing zijn op overeenkomsten, van welke aard dan ook, welke zijn gesloten met Refunddesk en/of Vluchtvertraging.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen EUclaim en de opdrachtgever en/of claimer(s), voor zover van deze algemene voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
3. Deze algemene voorwaarden gelden met uitsluiting van welke andere voorwaarden dan ook. Andersluidende voorwaarden maken enkel deel uit van de met EUclaim gesloten overeenkomsten, indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
4. EUclaim is te allen tijde bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden, behoudens hetgeen is bepaald in artikel 6:236 sub i BW.
5. Indien een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar dan wel onverbindend blijken te zijn, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige deel onverminderd van kracht. EUclaim is bevoegd om de nietige, vernietigbare c.q. onverbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die niet nietig, vernietigbaar c.q. wel verbindend zijn en zo min mogelijk, gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden, afwijken van de nietige, vernietigde c.q. onverbindende bepaling(en).
6. Voor zover EUclaim bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van (een) tussenpersoon/tussenpersonen en/of derde(n), gelden deze algemene voorwaarden eveneens ten behoeve van die tussenpersoon/tussenpersonen en/of derde(n).

Artikel 3: Overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen, in welke vorm deze dan ook zijn gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het aangaan van een overeenkomst, tenzij anders door EUclaim is vermeld.
2. Een overeenkomst komt pas tot stand indien en voor zover de overeenkomst door middel van een e-mailbericht of op andere wijze schriftelijk door EUclaim aan de opdrachtgever is bevestigd dan wel wanneer EUclaim uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven.
3. Door een overeenkomst aan te gaan met EUclaim verklaart de opdrachtgever dat hij/zij bevoegd is deze overeenkomst aan te gaan c.q. de opdracht te geven namens de door hem opgegeven (mede)claimer(s). De opdrachtgever staat er dan ook voor in dat hij/zij gevolmachtigd is om de claim voor de door hem/haar opgegeven claimer(s) bij EUclaim in te dienen.
4. EUclaim is zonder opgave van redenen gerechtigd om een overeenkomst niet aan te gaan dan wel een opdrachtgever en/of claimer(s) te weigeren. EUclaim deelt dit zo spoedig mogelijk mede aan de opdrachtgever.
5. EUclaim houdt zich het recht voor om een deel van dan wel de volledige claim in te trekken dan wel de volledige overeenkomst te ontbinden wegens voortschrijdend inzicht dan wel wanneer zich een omstandigheid voordoet welke een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt en/of de relatie met de opdrachtgever onwerkbaar maakt.
6. EUclaim houdt zich het recht voor om aan iedere overeenkomst, welke op basis van no cure, no pay wordt aangegaan, volledig naar eigen inzicht uitvoering te geven, waarbij in geen enkel geval een positief resultaat gegarandeerd is. EUclaim zal de overeenkomst te allen tijde naar haar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren.
7. Indien EUclaim met de opdrachtgever een vast honorarium (dat afwijkt van de tarieven zoals omschreven in artikel 5 van deze algemene voorwaarden) dan wel een vaste prijs overeenkomt, is EUclaim bevoegd om vanaf drie maanden na het sluiten van deze overeenkomst te allen tijde tot verhoging van dit honorarium en/of prijs over te gaan. Indien een prijsverhoging voortvloeit uit een wettelijke verplichting, is EUclaim bevoegd om binnen deze drie maanden om tot verhoging van het overeengekomen honorarium of deze prijs over te gaan.
8. Indien de opdrachtgever op enig moment besluit om de opdracht in te trekken dan wel de overeenkomst te ontbinden nadat er reeds inhoudelijke werkzaamheden zijn verricht dan wel een procedure voor de Rechtbank is geëntameerd door EUclaim dan wel door één van de door haar (ingeschakelde) partners, is EUclaim gerechtigd om het no cure, no pay-tarief, de administratiekosten (conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden), evenals de reeds (daadwerkelijk) gemaakte kosten bij de opdrachtgever en/of claimer(s) in rekening te brengen. Ingeval door EUclaim een gerechtelijke procedure geëntameerd is, wordt onder ‘(daadwerkelijk) gemaakte kosten’ onder andere, doch niet uitsluitend verstaan het griffierecht, de explootkosten, overige deurwaarderskosten, buitengerechtelijke incassokosten, het salaris gemachtigde, nasalaris en de overig gemaakte kosten. In geval van facturatie door EUclaim dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum over te gaan tot betaling van het verschuldigde bedrag.
9. Aan overeenkomsten waarbij via internet één van de producten van EUclaim gekocht is, zal na betaling van het overeengekomen bedrag uitvoering worden gegeven.
10. EUclaim zal per individueel geval beoordelen op welke wijze de overeenkomst gesloten dient te worden. EUclaim werkt op basis van volmacht, welke is verleend door de claimer dan wel op basis van cessie waardoor de vordering van de claimer op EUclaim wordt overgedragen.
11. Door het aangaan van een overeenkomst met EUclaim machtigt de opdrachtgever EUclaim om in geval van volmacht in naam van de door hem opgegeven claimer(s), alle (incasso)handelingen te verrichten die naar het oordeel van EUclaim noodzakelijk en/of nuttig zijn, waaronder (maar niet uitsluitend) kan worden verstaan het aangaan van een minnelijke schikkingsregeling, het ondertekenen van een finale kwijting, het inschakelen van een incassobureau, advocaat en/of deurwaarder. In geval van cessie handelt EUclaim in haar eigen naam.
12. Indien en voor zover EUclaim dit nodig acht, is zij bevoegd om een claim over te dragen aan een andere divisie dan wel een (andere) derde(n) en/of tussenpersoon. In het verlengde daarvan is EUclaim bevoegd het in eerste instantie overeengekomen no cure, no pay-tarief evenals de overeengekomen administratiekosten aan te passen conform de in de desbetreffende divisie geldende tarieven.

Artikel 4: Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever is gehouden om alle benodigde gegevens en/of informatie, op voorhand dan wel (direct) na het indienen van de claim, aan EUclaim kenbaar te maken dan wel ter beschikking te stellen. De gegevens en/of informatie dienen volledig naar waarheid te worden verstrekt. Wanneer de luchtvaartmaatschappij reeds een geldbedrag heeft uitgekeerd dan wel zulks heeft aangekondigd, dient dit eveneens te worden vermeld bij het indienen van de claim dan wel zo spoedig mogelijk na ontvangst van dit bericht. De opdrachtgever zal te allen tijde zijn/haar volledige medewerking verlenen om tot een succesvolle afwikkeling van de claim te komen.
2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van een werkend e-mailadres aan EUclaim. Onjuistheid van deze gegevens kan op geen enkele wijze aan EUclaim worden toegerekend. Alle communicatie vindt plaats via het online dossier dan wel via het bij EUclaim bekende e-mailadres van de opdrachtgever.
3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van de correcte IBAN en/of BIC waar het (mogelijke) incassoresultaat op gestort kan worden. Onjuistheid van deze gegevens kan op geen enkele wijze aan EUclaim worden toegerekend.
4. Van het bewust verstrekken van onvolledige dan wel onjuiste gegevens/informatie alsmede van fraude op welke wijze dan ook, wordt door EUclaim onmiddellijk aangifte gedaan. Tevens wordt het door EUclaim gehanteerde tarief (zoals omschreven in artikel 3.8 en artikel 5 van deze algemene voorwaarden) bij de opdrachtgever en/of claimer(s) in rekening gebracht.
5. De opdrachtgever vrijwaart EUclaim voor alle aanspraken van derde(n) als gevolg van door de opdrachtgever onjuist gedane mededelingen en/of onjuist verstrekte gegevens/informatie en/of frauduleus verrichte handelingen.
6. De opdrachtgever en/of claimer(s) zal geen contact opnemen dan wel onderhouden met de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.

Artikel 5: Tarief

1. Alle bedragen c.q. prijzen van EUclaim zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief 21% omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
2. Het no cure, no pay-tarief in de Nederlandse divisie bedraagt 29% van het volledige (vorderings)bedrag waar de opdrachtgever en/of claimer(s) op basis van Verordening 261/2004, Verordening 889/2002 en/of het Verdrag van Montréal recht op heeft. Benadrukt dient te worden dat de no cure, no pay-tarieven in de verschillende divisies van elkaar (kunnen) afwijken. Het voorgaande betekent dan ook dat wanneer een claim wegens proceseconomische redenen in een andere divisie behandeld dient te worden, het tarief eveneens kan wijzigen. Het volledige no cure, no pay-tarief wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever indien er een (gedeeltelijke) betaling op basis van Verordening 261/2004, Verordening 889/2002 dan wel het Verdrag van Montréal door de debiteur aan EUclaim, rechtstreeks aan de opdrachtgever, claimer(s) of aan een (rechtsbijstand)verzekeraar dan wel enig andere derde(n) is gedaan. Tevens is het no cure, no pay-tarief verschuldigd wanneer er sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 3 lid 8 van deze algemene voorwaarden.
3. Voor de administratieve werkzaamheden wordt naast het gestelde in het vorige lid, € 26,- administratiekosten per claimer aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Benadrukt dient te worden dat de administratiekosten in de verschillende divisies van elkaar (kunnen) afwijken.
4. Indien er een vordering op basis van Verordening 889/2002 dan wel het Verdrag van Montréal is ingediend, wordt er een no cure, no pay-tarief van 29% van het gevorderde bedrag in rekening gebracht onder voorwaarde dat er eveneens een claim op basis van Verordening 261/2004 door de opdrachtgever en/of claimer(s) is ingediend.
5. Zodra EUclaim een claim heeft geaccepteerd, is er een overeenkomst tussen EUclaim, de opdrachtgever en de claimer(s) ontstaan. Vanaf dat moment is EUclaim gerechtigd om aan de debiteur de wettelijke rente en door haar (daadwerkelijk) gemaakte kosten, waaronder (doch niet uitsluitend) kan worden verstaan: (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten, griffierechten, explootkosten, deurwaarderskosten, salaris gemachtigde en overig gemaakte kosten in rekening te brengen. Deze kosten komen in geval van betaling door de debiteur geheel toe aan EUclaim. Wanneer de opdrachtgever en/of claimer(s) besluit(en) de claim in te trekken en daarmee de overeenkomst tussen EUclaim, de opdrachtgever en de claimer(s) te ontbinden, is EUclaim gerechtigd om de zojuist beschreven kosten (naast de tarieven zoals genoemd in lid 2 en 3) bij de opdrachtgever en/of claimer(s) in rekening te brengen.
6. Alle bank- c.q. transactiekosten welke gepaard gaan met internationale uitbetalingen van de aan de opdrachtgever en/of claimer(s) toekomende bedragen, worden doorberekend aan de opdrachtgever en/of claimer(s).

Artikel 6: Betaling en ontvangen gelden

1. Betaling (indien van toepassing) kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het orderproces. Deze betaling dient te geschieden tijdens of direct na het sluiten van de overeenkomst.
2. EUclaim is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomst(en) op te schorten dan wel te ontbinden, indien de opdrachtgever en/of claimer(s) met enige betaling dan wel een op haar rustende verplichting in gebreke is.
3. Alle gelden die EUclaim voor of namens de opdrachtgever en/of claimer(s) ontvangt, worden gestort op de passagiersgeldenrekening van EUclaim.
4. Betalingen door de debiteur, die worden gedaan aan EUclaim dan wel rechtstreeks aan de opdrachtgever en/of claimer(s), (rechtsbijstand)verzekeraar dan wel een derde(n), worden beschouwd als incassoresultaat. Allereerst dient hiervan te worden voldaan: het no cure, no pay-tarief, de administratiekosten, (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten, wettelijke rente, griffierechten, explootkosten, deurwaarderskosten, het (na)salaris gemachtigde en de overig (daadwerkelijk) gemaakte kosten. Deze gelden, komen direct en geheel toe aan EUclaim.
5. Betalingen op basis van het Verordening 261/2004, Verordening 889/2002 en/of het Verdrag van Montréal door de debiteur die aan een (rechtsbijstand)verzekeraar of derde(n) dan wel rechtstreeks aan de opdrachtgever en/of claimer(s) zijn gedaan, moeten terstond worden gemeld aan EUclaim. Binnen 7 dagen na ontvangst van de gelden door de opdrachtgever, claimer(s), (rechtsbijstand)verzekeraar dan wel een derde(n) dienen het no cure, no pay tarief, de administratiekosten evenals de door EUclaim gevorderde wettelijke rente en de (daadwerkelijk) gemaakte kosten, te weten: (buitengerechtelijke incasso) kosten, explootkosten (overige) deurwaarderskosten, griffierechten, (na)salaris gemachtigde en overige (daadwerkelijk gemaakte) kosten aan EUclaim te worden voldaan. Wanneer de opdrachtgever en/of claimer(s) hiermee in gebreke blijft, zal EUclaim alle kosten, welke gepaard gaan met het verkrijgen van de betalingen als bedoeld in de eerste volzin van dit lid, doorberekenen aan de opdrachtgever en/of claimer(s).
6. Indien de debiteur aan de opdrachtgever en/of claimer(s), (rechtsbijstand)verzekeraar dan wel een derde(n) compensatie in natura aanbiedt, bijvoorbeeld in de vorm van tickets of vouchers, staat het de opdrachtgever en/of claimer(s), (rechtsbijstand)verzekeraar dan wel een derde(n) (behoudens hetgeen in het volgende lid van dit artikel is opgenomen) vrij dit te accepteren. De opdrachtgever en/of claimer(s) is gehouden om na het accepteren hiervan, terstond mededeling te doen aan EUclaim. In een dergelijk geval is de opdrachtgever en/of claimer(s) verplicht om het verschuldigde tarief, zoals vermeld in artikel 5 van deze algemene voorwaarden, aan EUclaim te betalen. Artikel 3.8 van deze algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
7. Ingeval EUclaim reeds een rechtszaak in naam van de opdrachtgever en/of claimer(s) heeft geëntameerd, is het voor de opdrachtgever en/of claimer(s) niet mogelijk om de claim kosteloos in te trekken, de overeenkomst te ontbinden dan wel een schikkingsaanbod van de debiteur te accepteren. Indien de opdrachtgever en/of claimer(s) er zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming voor kiest om een (schikkings)aanbod te accepteren, de overeenkomst te ontbinden dan wel een claim in te trekken, is de opdrachtgever en/of claimer(s) het tarief zoals vermeld in artikel 5 van deze algemene voorwaarden aan EUclaim verschuldigd. Artikel 3.8 van deze algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
8. Als de opdrachtgever en/of claimer(s) met enige betaling die hij aan EUclaim verschuldigd is in gebreke blijft, zal EUclaim alle kosten die gepaard gaan met het verkrijgen van deze betaling bij de opdrachtgever en/of claimer(s) in rekening brengen.
9. De voor de opdrachtgever en/of claimer(s) bestemde bedragen – indien causaal herleidbaar – zullen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 en 6 van deze algemene voorwaarden, binnen 30 dagen na ontvangst door EUclaim, aan de opdrachtgever worden uitgekeerd. Betalingen worden gedaan op de bij EUclaim bekende IBAN.
10. Het voor de opdrachtgever en/of claimer(s) bestemde bedrag zal één jaar op de passagiersgeldenrekening van EUclaim worden bewaard. Dit jaar vangt aan nadat de opdrachtgever op het bij EUclaim bekende e-mailadres van de opdrachtgever is geïnformeerd over het voor hem/haar (en/of claimer(s)) geïncasseerde bedrag. Na verloop van dit jaar vervalt het recht van de opdrachtgever en/of claimer(s) tot verkrijging van dit bedrag.

Artikel 7: Dossierinzage en procedures

1. Enkel de opdrachtgever heeft recht op dossierinzage, waaronder wordt verstaan:

2. Wat betreft geëntameerde gerechtelijke procedures, is EUclaim gerechtigd deze inhoudelijk en naar eigen inzicht te voeren dan wel schikkingen te treffen. (concept)Processtukken worden met het oog op mogelijke vertrouwelijke (persoons- dan wel bedrijfs)informatie, niet verstrekt.
3. Het staat EUclaim vrij om een verzoek tot handhaving in te dienen bij de bevoegde nationale toezichthouder. Indien dit verzoek wordt afgewezen dan wel de toezichthouder op enige wijze medewerking weigert, staat het EUclaim vrij een bestuursrechtelijke (gerechtelijke) procedure te starten evenals de betreffende claim in te trekken en verdere behandeling hiervan te staken.
4. Indien EUclaim het niet opportuun acht een gerechtelijke procedure te entameren dan wel voort te zetten wegens voortschrijdend inzicht, nieuwe informatie dan wel overige omstandigheden, is zij bevoegd de claim in te trekken, te beëindigen dan wel een minnelijke schikkingsregeling te treffen voor een lager compensatiebedrag dan het bedrag waar de opdrachtgever en/of claimer(s) recht op heeft op basis van Verordening 261/2004, Verordening 889/2002 en/of het Verdrag van Montréal. De bepalingen uit artikel 5 en 6 van deze algemene voorwaarden blijven onverkort van kracht.

Artikel 8: Persoonsgegevens

1. In het kader van de uitvoering van de overeenkomst verwerkt EUclaim de door de opdrachtgever aangeleverde (persoons)gegevens. De bepalingen uit de privacywetgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door EUclaim nageleefd.
2. EUclaim zal, zonder separate toestemming, geen (persoons)gegevens aan derde(n) kenbaar maken, behoudens en voor zover dit noodzakelijk is voor het verhalen van de ingediende claim.
3. EUclaim zal op verzoek van de opdrachtgever en/of claimer(s) de persoonsgegevens uit haar database verwijderen. Enkel de opdrachtgever kan (online) gegevens (laten) aanpassen en (laten) wijzigen. Op verzoek verstrekt EUclaim een overzicht van de gegevens van de opdrachtgever en/of claimer(s) welke bij EUclaim bekend zijn.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

1. EUclaim behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en (andere) wet- en regelgeving op het gebied van intellectuele eigendom. EUclaim heeft het recht om de door de uitvoering van een overeenkomst toegekomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, indien en voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derde(n) wordt gebracht.
2. Het is opdrachtgever en/of claimer(s) niet toegestaan om de door EUclaim opgestelde brieven dan wel (proces)stukken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EUclaim, te verwerken.

Artikel 10: Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Indien EUclaim op enige wijze aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is bepaald.
2. Indien en voor zover EUclaim toerekenbaar tekort zou schieten dan wel is geschoten in de nakoming van een (gesloten) verbintenis, is EUclaim nimmer aansprakelijk voor de (eventueel) door de opdrachtgever, claimer(s) en/of derde(n) geleden of nog te lijden (in)directe schade. Onder indirecte schade wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, verlies van orders en winstderving.
3. De aansprakelijkheid van EUclaim kan hooguit zien op directe schade en gaat nimmer verder dan het bedrag (inclusief BTW) waar de opdrachtgever en/of claimer(s) recht op heeft conform Verordening 261/2004, Verordening 889/2002 dan wel het Verdrag van Montréal, zulks met inachtneming van artikel 5 van deze algemene voorwaarden.
4. Het in de vorige leden bepaalde laat de eventuele aansprakelijkheid van EUclaim op grond van dwingendrechtelijke bepalingen onverlet.
5. EUclaim is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ontbrekende dan wel onjuiste gegevens welke door de opdrachtgever zijn dan wel hadden moeten worden aangeleverd (zie artikel 4 van deze algemene voorwaarden).
6. Na levering van de gekochte producten, is EUclaim op geen enkele wijze meer betrokken bij dan wel aansprakelijk voor het juiste gebruik van de gekochte producten dan wel het al dan niet succesvol zijn daarvan.
7. De opdrachtgever en/of claimer(s) vrijwaart EUclaim voor eventuele aanspraken van derde(n), die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
8. Indien EUclaim uit dien hoofde door derde(n) mocht worden aangesproken, is de opdrachtgever en/of claimer(s) gehouden EUclaim zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de opdrachtgever en/of claimer(s) in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever en/of claimer(s) in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, is EUclaim, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en (eventueel) geleden schade aan de zijde van EUclaim, tussenpersoon/tussenpersonen en derde(n) welke daardoor zijn ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever en/of claimer(s).
9. Niet-tijdige uitvoering van de overeenkomst door EUclaim, geeft de opdrachtgever en/of claimer(s) géén recht op schadevergoeding dan wel recht op opschorting van enige verplichting jegens EUclaim.
10. EUclaim is nimmer aansprakelijk voor eventuele door haar, haar partner(s) dan wel een door haar ingeschakelde derde(n) gemaakte administratieve fout(en). Zij behoudt zich het recht voor om deze administratieve fout(en) te herstellen.

Artikel 11: Overmacht

1. EUclaim is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever en/of claimer(s) indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening dient te komen.
2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop EUclaim geen daadwerkelijke invloed kan dan wel kon uitoefenen, doch waardoor EUclaim niet in staat is haar verplichtingen jegens de opdrachtgever en/of claimer(s) na te komen. EUclaim heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid de (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert nadat EUclaim haar verbintenis had moeten nakomen.
3. EUclaim kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
4. Indien EUclaim ten tijde van het intreden van de overmachtssituatie haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels (gedeeltelijk) is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is EUclaim gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 12: Verval

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de vervaltermijn van alle vorderingen jegens EUclaim en de door EUclaim bij uitvoering van een overeenkomst betrokken derde(n), één jaar (zie tevens artikel 6 lid 10 van deze algemene voorwaarden).

Artikel 13: Toepasselijk recht/geschillen

1. Alle met EUclaim aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.
2. Eventuele geschillen met EUclaim zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Vragen? Chat of bel